colour style colour style colour style colour style

Nowe skierowania na badania profilaktyczne dla policjantów

Badania Profilaktyczne Policjantów

 

 

Z dniem 18 stycznia 2017 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 stycznia 2017 roku w sprawie badań okresowych i kontrolnych policjantów (Dz. U. z 2017 r. poz. 110).

 

 

 

 

 

 

 

Rozporządzenie wydano na podstawie art. 71b ust. 18 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1782,1948 i 1955 oraz z 2017 r. poz. 60).

 

 

Określiło ono:

 

1. Rodzaj, zakres i częstotliwość badań okresowych.

- Dokonano podziału na funkcjonariuszy ze względu na trzy rodzaje służby:

  • pierwszą grupę stanowią funkcjonariusze służby kryminalnej, śledczej, prewencyjnej oraz policji sądowej,
  • drugą grupę stanowią funkcjonariusze realizujący działania bojowe w jednostkach oraz komórkach antyterrorystycznych Policji, komórkach minersko-pirotechnicznych lub komórkach realizacyjnych.
  • trzecią grupę stanowią funkcjonariusze służby wspomagającej działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym, funkcjonariusze Wyższej Szkoły Policji, szkół policyjnych i ośrodków szkolenia Policji, a także instytutów badawczych,
  • czwartą grupę stanowią policjanci służby Lotnictwo Policji.

 

Załączniki do w/wym. rozporządzenia dokładnie określają zakres i częstotliwość badań okresowych dla poszczególnych grup funkcjonariuszy.

 

 

2.Wzór skierowania na badania okresowe lub kontrolne.

Nowy wzór skierowań zawiera szeroki wykaz czynników szkodliwych lub uciążliwych, które wystarczy zaznaczyć (jest to ułatwienie dla osób wystawiających skierowania). Należy jednak zwrócić uwagę, iż ten wzór skierowania dotyczyć będzie wyłącznie funkcjonariuszy Policji - nie ma zastosowania dla Pracowników Policji.

 

 

3.Wzór orzeczenia lekarskiego.

Wzór orzeczenia lekarskiego wprowadza nowe zapisy dotyczące niezdolności funkcjonariusza do wykonywania dotychczasowej służby na zajmowanym stanowisku służbowym ze względu na:

  • podejrzenie powstania choroby lub stwierdzoną chorobę powstałą w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby,
  • wypadek pozostający w związku z pełnieniem służby,
  • szkodliwy wpływ wykonywanej służby na zdrowie

i związanej z tym konieczności przeniesienia funkcjonariusza do pełnienia służby na innym stanowisku z jednoczesnym określeniem przez lekarza okresu, na jaki ma to przeniesienie nastąpić oraz uwagi lekarza dotyczące proponowanych warunków służby. Ta cześć orzeczenia dotyczy orzeczeń wydawanych stosownie do art. 230 par. 1 i art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy

Dla przypomnienia:

Art. 230. § 1. KP: „W razie stwierdzenia u pracownika objawów wskazujących na powstawanie choroby zawodowej, pracodawca jest obowiązany, na podstawie orzeczenia lekarskiego, w terminie i na czas określony w tym orzeczeniu, przenieść pracownika do innej pracy nienarażającej go na działanie czynnika, który wywołał te objawy.”

Art. 231. KPPracodawca, na podstawie orzeczenia lekarskiego, przenosi do odpowiedniej pracy pracownika, który stał się niezdolny do wykonywania dotychczasowej pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej i nie został uznany za niezdolnego do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.”

 

 

Pamiętajmy również o zmianach, które wprowadziła Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby (Dz.U. z 2016 r. poz. 1955).

 

Mianowicie:

 

Art. 71b. (w/cyt. ustawy z dnia 01.12.2016 r.)

 

 

1. W celu ustalenia zdolności do wykonywania zadań na zajmowanym stanowisku służbowym policjant jest obowiązany poddać się badaniom okresowym lub kontrolnym w terminie wskazanym w skierowaniu na takie badanie.

 

 

2. Skierowanie na badanie okresowe lub kontrolne zawiera w szczególności imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, stanowisko służbowe policjanta kierowanego na badanie oraz opis warunków pełnienia służby występujących na zajmowanym stanowisku służbowym, w tym czynników szkodliwych lub uciążliwych, o których mowa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 229 § 8 Kodeksu pracy, i innych wynikających z warunków pełnienia służby.

 

 

3. Na pierwsze badanie okresowe policjant jest kierowany w terminie 3 lat od dnia przyjęcia do służby.

 

 

4. Rodzaj, zakres i częstotliwość badań okresowych są uzależnione od rodzaju pełnionej służby i wieku policjanta.

 

 

5. Lekarz przeprowadzający badanie okresowe lub kontrolne, w celu uwzględnienia wszystkich czynników szkodliwych lub uciążliwych i innych wynikających z warunków pełnienia służby wskazanych w skierowaniu na badanie, może poszerzyć jego zakres o dodatkowe badania lekarskie, konsultacje u lekarzy specjalistów lub badania diagnostyczne, a także wyznaczyć termin następnego badania okresowego krótszy niż określony w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ust. 18, jeżeli stwierdzi, że jest to niezbędne dla ustalenia zdolności do wykonywania zadań na zajmowanym stanowisku służbowym. Badania i konsultacje stanowią część badania okresowego lub kontrolnego.

 

 

6.  (…)

 

 

7. Policjanta kieruje się na badanie okresowe w przypadku przeniesienia go na stanowisko służbowe, na którym występują czynniki szkodliwe lub uciążliwe i inne wynikające z warunków pełnienia służby, inne niż występujące na dotychczas zajmowanym stanowisku służbowym, z uwzględnieniem terminu określonego w ust. 3.

 

 

8. Badania okresowe i kontrolne są wykonywane na podstawie skierowania na badanie wystawionego przez:

1) przełożonych, o których mowa w art. 71a ust. 1, lub upoważnione przez nich osoby;

2) (…)

 

 

9. Skierowanie na badanie:

1) kontrolne – wystawia się najpóźniej w dniu zgłoszenia się policjanta do służby,

2) okresowe – wystawia się nie później niż w terminie 30 dni przed upływem ważności orzeczenia lekarskiego

– w 3 egzemplarzach, z których jeden przeznaczony jest dla policjanta kierowanego na badanie.

 

 

10. Badania okresowe i kontrolne kończą się orzeczeniem lekarskim stwierdzającym:

1) brak przeciwwskazań zdrowotnych do służby na określonym stanowisku służbowym,

2) istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do służby na określonym stanowisku służbowym

– w warunkach służby opisanych w skierowaniu na badanie.

 

 

11. (…)

12. (…)

13. (…)

14. (…)

15. (…)

 

 

16. Badania okresowe i kontrolne podlegają dokumentowaniu i kontroli w sposób określony w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 229 § 8 Kodeksu pracy.

 

 

17. Kontrolę badań okresowych i kontrolnych wykonują podmioty, o których mowa w ust. 12.

 

 

A więc kilka zmian przed nami. Między innymi powrót do stosowanego już kiedyś podziału na rodzaj pełnionej przez funkcjonariusza służby oraz dostosowanie do tego, zakresu i częstotliwości badań okresowych. Wystawiając skierowanie trzeba będzie pamiętać o właściwym określeniu i wpisaniu, według którego załącznika realizowane będzie badania względem konkretnego funkcjonariusza.

 

 

Opracowanie: Wioleta Bednarek na podstawie: (Dz. U. z 2017, poz. 110)  oraz (Dz.U. z 2016 r. poz. 1955).

 

 

Badania Profilaktyczne Policjantów

 

 

 

 

Komentarze   

 
KPP AUGUSTÓW
+2 # KPP AUGUSTÓW 2017-01-31 13:55
Nie pomyślano o tym, że umowy na badania (zakres badań) zostały zawarte w ramach przetargu, czasem na 2 lat. Skierowanie tylko na okresowe i kontrolne, zapomniano o badaniach specjalistyczny ch (np. kierowców, stermotorzystów . Zmiany przepisów medycy pracy można było umieścić w jednym akcie prawnym. Kolejny bubel.
Zgłoś administratorowi
 
 
Wiola
0 # Wiola 2017-02-01 16:44
Oj tak - w pełni się zgadzam - nieprzemyślany bubel.
Zgłoś administratorowi
 

Dodawanie komentarzy tylko dla zarejestrowanych

REKLAMA
REKLAMA