colour style colour style colour style colour style

Czy policjant/pracownik może odmówić poddania się zalecanemu szczepieniu ochronnemu?

Szczepienia ochronneInformacje na temat szczepień ochronnych znajdziemy w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących pracę, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności (Dz. U. z 2012 r. poz. 40), które w załączniku nr 1 wprowadza wymieniony wyżej wykaz.

 

 

 

 

Rozpatrując kwestię odmowy poddania się zalecanemu szczepieniu ochronnemu przez policjanta/pracownika należy przywołać jeszcze jeden przepis, mianowicie ustawę z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 1866).

 

Z treści art. 20 tejże ustawy dowiadujemy się że:

 

1. W celu zapobiegania szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych wśród pracowników narażonych na działanie biologicznych czynników chorobotwórczych przeprowadza się zalecane szczepienia ochronne wymagane przy wykonywaniu czynności zawodowych, (…)

 

2. Pracodawca lub zlecający wykonanie prac informuje pracownika lub osobę mającą wykonywać pracę, narażonych na działanie biologicznych czynników chorobotwórczych, przed podjęciem czynności zawodowych o rodzaju zalecanego szczepienia ochronnego wymaganego przy wykonywaniu czynności zawodowych, (…)

 

3. Koszty przeprowadzania szczepień, o których mowa w ust. 1, oraz zakupu szczepionek ponosi pracodawca.

 

 

Jak wynika z powyższego:

 

- szczepienia ochronne są zalecane,

 

- zalecane szczepienia ochronne przeprowadza się w celu zapobiegania szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych wśród pracowników narażonych na działanie biologicznych czynników chorobotwórczych,

 

- pracodawca, informuje pracownika o rodzaju zalecanego szczepienia ochronnego wymaganego przy wykonywaniu czynności zawodowych narażonych na działanie biologicznych czynników chorobotwórczych; wykonuje to przed podjęciem przez pracownika tych czynności/prac,

 

- pracodawca ponosi koszty przeprowadzenia szczepień oraz zakupu szczepionek.

 

 

Zatem pracownik/funkcjonariusz może odmówić poddania się szczepieniom ochronnym, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących pracę, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności.

 

Zarówno pracodawca, jak i lekarz medycyny pracy nie mogą zmusić pracownika/funkcjonariusza do poddania się zalecanym szczepieniom ochronnym.

 

Odmowa/rezygnacja ze szczepień powinna jednak zostać jednoznacznie potwierdzona przez pracownika na piśmie i być przechowywana w aktach osobowych pracownika/funkcjonariusza lub dokumentacji medycznej.
 

Na uwagę zasługuje również fakt, iż odmowa poddania się zalecanym szczepieniom ochronnych nie pozostaje bez konsekwencji dla pracownika/funkcjonariusza.

 

Pracownik/funkcjonariusz rezygnujący/odmawiający poddania się zalecanym szczepieniom ochronnym przeciw którejkolwiek z chorób określonych w przepisach wydanych na podstawie w/cyt. ustawy, będzie musiał być świadom i liczyć z tym, że w przypadku zachorowania np. na chorobę zawodową/chorobę w związku z określonymi warunkami służby, zostanie pozbawiony świadczeń odszkodowawczych:

 

- w przypadku pracowników zastosowanie będzie miał art. 21 ust. 1 Ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych: „Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługują ubezpieczonemu, gdy wyłączną przyczyną wypadków, (…), było udowodnione naruszenie przez ubezpieczonego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.”

 

- w przypadku funkcjonariuszy zastosowanie będzie miał art. Art. 7. 1. Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą: „Świadczenia odszkodowawcze nie przysługują funkcjonariuszowi w razie wypadku lub choroby, których wyłączną przyczyną było udowodnione przez właściwy organ umyślne lub rażąco niedbałe działanie albo zaniechanie funkcjonariusza naruszające obowiązujące przepisy lub rozkazy, w przypadku gdy jego przełożeni zapewnili warunki odpowiadające tym przepisom i sprawowali we właściwy sposób nadzór nad ich przestrzeganiem, a funkcjonariusz posiadał potrzebne umiejętności do wykonywania określonych czynności i był przeszkolony w zakresie tych przepisów”.

 

 Szczepienia ochronne

 

 

Wykaz rodzajów czynności zawodowych

 oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników,

funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących pracę,

zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności.

 

 

Lp. Rodzaje czynności zawodowych Zalecane szczepienia ochronne
1. Czynności, w trakcie których dochodzi do kontaktu z materiałem biologicznym pochodzenia ludzkiego (krew i inne płyny ustrojowe oraz wydaliny i wydzieliny) lub sprzętem skażonym tym materiałem biologicznym.

Szczepienia przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B.

 

2.

Czynności przy produkcji i dystrybucji żywności oraz wymagające kontaktu z żywnością w zakładach zbiorowego żywienia.

 

Szczepienia przeciw wirusowemu zapaleniu

wątroby typu A.

 

3.

Czynności, których wykonywanie jest związane z wyjazdami na obszary o wysokiej endemiczności wirusowego zapalenia

wątroby typu A.

 

Szczepienia przeciw wirusowemu zapaleniu

wątroby typu A.

 

4.

Czynności przy usuwaniu odpadów komunalnych lub konserwacji urządzeń służących temu celowi.

 

Szczepienia przeciw tężcowi.

 

5.

Czynności przy usuwaniu odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych lub konserwacji urządzeń służących temu celowi.

 

Szczepienia przeciw:

1) tężcowi,

2) wirusowemu zapaleniu wątroby typu A,

3) durowi brzusznemu.

 

6.

Czynności wymagające kontaktu z glebą lub przy obsłudze zwierząt gospodarskich.

 

Szczepienia przeciw tężcowi.

 

7.

Czynności bezpośrednio związane z uprawą roślin lub hodowlą zwierząt na obszarach endemicznego występowania zachorowań

na kleszczowe zapalenie mózgu.

 

Szczepienia przeciw kleszczowemu

zapaleniu mózgu.

 

8.

Czynności wykonywane w kompleksach leśnych oraz na terenach zadrzewionych na obszarach endemicznego występowania zachorowań na kleszczowe zapalenie mózgu.

 

Szczepienia przeciw kleszczowemu

zapaleniu mózgu.

 

9.

Czynności związane z bezpośrednią stycznością z osobami przyjeżdżającymi z obszarów występowania zachorowań na

błonicę lub związane z wyjazdami na obszary występowania zachorowań na błonicę.

 

Szczepienia przeciw błonicy.

 

10.

Czynności związane z diagnostyką wścieklizny u zwierząt, praca w laboratorium z materiałem zawierającym wirusa wścieklizny lub związana z narażeniem na zakażenie wirusem wścieklizny w laboratoriach wirusologicznych, w których prowadzona jest hodowla wirusa wścieklizny. Czynności wymagające kontaktu

z dzikimi zwierzętami mogącymi stanowić zagrożenie przeniesienia zakażenia na człowieka.

 

Szczepienia przeciw wściekliźnie.

 

11.

Czynności podejmowane w trakcie pełnienia służby lub wykonywania pracy w urzędach, jednostkach podległych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, ministra

właściwego do spraw wewnętrznych, ministra właściwego do spraw zagranicznych, Ministra Sprawiedliwości oraz Szefa Służby Celnej, przy wykonywaniu których osoby je wykonujące są narażone na działanie biologicznego czynnika

chorobotwórczego mogącego wywołać chorobę zakaźną, a podanie szczepionki przeciw tej chorobie zakaźnej powoduje

uodpornienie na nią.

 

Szczepienia przeciw:

1) tężcowi,

2) błonicy,

3) durowi brzusznemu,

4) wściekliźnie,

5) wirusowemu zapaleniu wątroby typu B,

6) wirusowemu zapaleniu wątroby typu A,

7) kleszczowemu zapaleniu mózgu,

8) japońskiemu zapaleniu mózgu,

9) zakażeniom wywoływanym przez

Neisseria meningitidis,

10) odrze,

11) śwince,

12) różyczce,

13) ospie wietrznej,

14) poliomyelitis,

15) grypie,

16) żółtej gorączce,

17) zakażeniom wywołanym przez

Streptococcus pneumoniae,

18) wąglikowi,

19) cholerze,

20) ospie prawdziwej,

21) jadowi kiełbasianemu

– prowadzi się u osób narażonych na działanie takiego biologicznego czynnika chorobotwórczego, który może wywołać chorobę zakaźną, o której mowa w pkt 1–21.

 

 

Opracowanie: Wioleta Bednarek

Na podstawie:

- Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących pracę, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności;

- Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych;

- Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą;

 

 

 

Dodawanie komentarzy tylko dla zarejestrowanych

REKLAMA
REKLAMA