colour style colour style colour style colour style
Hosting zapewnia KYLOS

Humor

O tym… surrealistycznie

Pewna żona przyjmowała kochanka.

Nagle rozległ się odgłos przekręcanego klucza w zamku.

To mąż wrócił niespodziewanie.

Kobieta z nadzwyczajnym w takiej sytuacji opanowaniem rzekła do kochanka:

 - Natychmiast stań na środku pokoju taki goły, jaki jesteś i ani drgnij.

Ledwo kochanek zdążył to uczynić, wszedł maż. Spojrzał i zapytał:

- A to co?!

- Wiesz, kupiłam taką hiperrealistyczną rzeźbę… Znajomi też mają już coś takiego. To teraz najmodniejsze.

Mąż machnął ręką i poszedł spać. Żona też.

W środku nocy maż wstał, poszedł do kuchni i przygotował kilka kanapek.

Następnie podszedł z nimi do „rzeźby” i powiedział konfidencjonalnym szeptem:

- Masz, zjedz i po cichu wyjdź. Ja kiedyś tak półtorej doby stałem.

 

Czas służby po zmianach

Czas służby po zmianach ...

Czas służby Policjantów – Po zmianach

Służba w niedziele i święta, wydłużenie czasu służby, dyżury domowe i takie tam …

Rozporządzenie MSW z dnia 22 września 2014 roku (Dz.U.2014.1286) zmieniające Rozporządzenie MSWiA z dnia 18 października 2001 roku w sprawie rozkładu czasu służby policjantów (Dz.U.2001.131.1471) wprowadziło kilka zmian min: limit służbporze nocnej, gwarancję wolnej niedzieli, rozszerzenie katalogu osób zwolnionych ze służby w porze nocnej oraz w niedzielę i święta.

 

 

Par. 2.

wprowadzono nowe definicje:

pora nocna – czas od godziny 22:00 – 6:00

służba w porze nocnej – służba pełniona co najmniej przez 3 godziny w porze nocnej.

 

Par. 3.

utrzymany został rozkład czasu służby:

zmianowy – na stanowiskach służbowych, na których wymaga się pełnienia służby w systemie zmianowym lub w sposób ciągły

podstawowy – na pozostałych stanowiskach służbowych.

 

Par. 5.1-2.

W podstawowym rozkładzie czasu służby policjant pełni służbę przez 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:15 do 16:15. Przełożony właściwy w sprawach osobowych może wprowadzić inne godziny rozpoczęcia i zakończenia służby.

 

BHP

 

rozkład czasu służby

czas służby

pora służby

czas wolny

(co najmniej)

przerwy

Przedłużenie czasu służby/ czas wolny za przedłużony czas służby

po zakończeniu służby w danym dniu

w każdym tygodniu

służba w niekorzystnych warunkach atmosferycznych

(czas przerw ustala policjant nadzorujący pełnienie służby)

podstawowy

8 h

11 h

35 h obejmujący czas wolny po zakończeniu służby w przypadku przedłużenia czasy służby policjanta (par. 8.1.) (par. 5.2a.2))

nie mniej niż 24 h

20 minut

do 45 minut

Przedłużenie czasu służby nie może spowodować przekroczenia przeciętnego 48 godzinnego tygodniowego wymiaru czasu służby w przeciętnym okresie rozliczeniowym ***

1. Czas wolny  w wymiarze przedłużonego czasu służby

2. Jeden dzień wolny

za każde 8 godzin przekraczające normę

3. Inny dzień tygodnia

za służbę pełnioną w dniu wolnym od służby

12 h **

24 h

45 minut

do 60 minut

zmianowy

8 h *

11 h

35 h

obejmujący czas wolny po zakończeniu służby w przypadku przedłużenia czasy służby policjanta (par. 8.1.) (par. 5b.2))

nie mniej niż 24 h

20 minut

do 45 minut

pora nocna

14 h

5 kolejnych służb w porze nocnej

48 h

12 h **

24 h

35 h

obejmujący czas wolny po zakończeniu służby w przypadku przedłużenia czasy służby policjanta (par. 8.1.) (par. 5b.2))

nie mniej niż 24 h

45 minut

do 60 minut

pora nocna

48 h

*W zmianowym rozkładzie czasu służby (przy zmianie trwającej 8h), policjant nie może pełnić więcej niż dziesięciu (10) służb w porze nocnej w miesiącu, chyba że jest to uzasadnione szczególnymi potrzebami służby lub tym, że jego nieobecność mogłaby spowodować poważne zakłócenia organizacji służby na stanowisku, na których jest wymagane pełnienie służby w sposób ciągły (par. 4.4a.)

** W zmianowym rozkładzie czasu służby (przy zmianie trwającej po 12 h na dobę) policjant nie może pełnić więcej niż ośmiu (8) służb w porze nocnej w miesiącu, chyba że jest to uzasadnione szczególnymi potrzebami służby lub tym, że jego nieobecność mogłaby spowodować poważne zakłócenia organizacji służby na stanowiskach, na których jest wymagane pełnienie służby w sposób ciągły. (par.4.5a.)

*** Przepisu nie stosuje się w przypadku realizacji zadań o szczególnym charakterze dla ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego … (par. 8.1b.)

Rozkład czasu służby policjanta biorącego udział w akcji lub operacji policyjnej określa dowódca akcji lub operacji. (par. 13.2.)  

Takie rozwiązanie to ułatwienie organizacji działań policyjnych w sytuacji kryzysowej, gdy konieczne jest podjęcie przedsięwzięć organizacyjnych, taktycznych i materiałowo – technicznych w celu zapobieżenia lub likwidacji stanu zagrażającego życiu i zdrowiu ludzi lub ich mienia albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego przy użyciu zwiększonych sił i środków. Akcje i operacje policyjne stanowią szczególną formę działań policyjnych, których istota uniemożliwia zaplanowanie czasu służby funkcjonariuszy uczestniczących w takich działaniach i wymaga dokonania bieżącej oceny sytuacji co do ilości i miejsca dyslokacji sił policyjnych. Charakter i skala działań prowadzonych w ramach akcji czy operacji policyjnej wymaga zaangażowania większej liczby policjantów i szczególnego zaangażowania czasu służby.

Podsumowując – rozkład czasu służby policjanta biorącego udział w akcji czy operacji policyjnej jest szczególnym rozkładem uzasadniającym zastosowanie odstępstwa od przepisów dyrektywy 2003/88/WE, a w konsekwencji pozwala m.in. na odstąpienie od ograniczenia tygodniowego wymiaru czasu służby i stwarza możliwości rezygnacji z limitu służb w porze nocnej.

Policjant, do którego obowiązków należy kierowanie pojazdem samochodowym, może pełnić służbę do 12 godzin na dobę, w tym kierować pojazdem nie więcej niż 10 godzin (par. 4.6.)

Policjantowi pełniącemu służbę w niedzielę zapewnia się co najmniej raz na trzy tygodnie niedzielę wolną od służby łącznie z wolną sobotą albo wolnym poniedziałkiem. (par. 4.9.)

Czas na bezpośrednie przygotowanie do służby i jej zadania, a w szczególności na przyjęcie lub zdanie dokumentacji z przebiegu służby, uzbrojenia i wyposażenia – wlicza się do czasu służby. Czas ten nie powinien być dłuższy niż 30 minut. (par. 11.)

Dyżur domowy

Częstotliwość (par. 14.3.)

Czas trwania (par. 14.3.)

Czas wolny (par. 14.4.)

w dniu w którym policjant nie pełnił służby

w dniu w który policjant pełnił służbę

w miesiącu

nie udziela się

- chyba że policjant na polecenie przełożonego wykonywał w czasie dyżuru domowego czynności służbowe.

Za czas wykonywania czynności służbowych udziela się czasu wolnego zgodnie z par.9.1.

nie więcej niż

4 razy w miesiącu

w tym

nie więcej niż

raz w niedzielę lub święto

24 h

16 h

48 h

Przełożony właściwy w sprawach osobowych lub upoważniony przez niego kierownik komórki organizacyjnej może wyznaczyć policjanta do pełnienia dyżuru domowego, jeżeli wymagają tego potrzeby służby.

Do pełnienia dyżuru domowego nie można wyznaczyć policjanta bezpośrednio po zakończeniu służby pełnionej w porze nocnej. (par. 14.1.)

W czasie gdy policjant pełni dyżur domowy:

  • przebywa on w miejscu zamieszkania lub innym miejscy, z którego może w krótkim czasie stawić się w jednostce organizacyjnej Policji, w której pełni służbę,
  • ma umożliwić w każdej chwili nawiązanie z nim kontaktu. (par. 14.2.)

Służba w niedzielę lub święto w godzinach zaliczanych do pory nocnej oraz w czasie przekraczającym normę – nie może być pełniona przez policjanta – kobietę w ciąży. (par. 16.1.)

Służba w niedzielę lub święto oraz w godzinach zaliczanych do pory nocnej nie może być pełniona przez:

  • policjanta będącego jedynym opiekunem dziecka do lat 8 lub osoby wymagającej stałej opieki,
  • policjanta opiekującego się dzieckiem do lat 8, jeżeli z uprawnienia takiego nie korzysta drugie z rodziców lub opiekun,
  • policjanta-kobietę karmiącą dziecko piersią

- BEZ ICH ZGODY (par. 16.2.)

 

Opracowanie: W. Bednarek

na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 września 2014 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby policjantów

 

 

Dodawanie komentarzy tylko dla zarejestrowanych

REKLAMA
REKLAMA