colour style colour style colour style colour style
Hosting zapewnia KYLOS

Humor

Zasady


1. Nie myśl! A jeżeli już pomyślałeś to:

2. Nie mów! Ale jeżeli już powiedziałeś to:

3. Nie pisz! Jeżeli już napisałeś to:

4. Nie podpisuj! A jak podpisałeś, no to się idioto potem nie dziw!

 

Nowy wykaz chorób pozostających w związku z pełnieniem służby

Wykaz chorób w związku ze służbą ...

 

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie: ustalania uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu (Dz.U.2014.866) – określiło:

- wykaz chorób pozostających w związku z pełnieniem służby w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biurze Ochrony Rządu,

 

 

 

 

 

- sposób ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu,

- wykaz norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu.

        Obecnie Wykaz Chorób pozostających w związku z pełnieniem służby w Policji, SG, PSP i BOR jest znacznie obszerniejszy – zawiera aż 29 pozycji (znajdziecie go poniżej).

 

Lp.

Nazwa choroby pozostające w związku z pełnieniem służby

Szczególne warunki lub właściwości służby wywołujące chorobę

1.

Zatrucia ostre albo przewlekłe lub ich następstwa wywołane przez substancje chemiczne

Narażenie na działanie szkodliwych dla zdrowia substancji chemicznych.

Okres występowania udokumentowanych objawów chorobowych, który upoważnia do rozpoznania choroby pozostającej w związku ze służbą wynosi:

- w przypadku zatruć ostrych – 3 dni od zatrucia

- w przypadku zatruć przewlekłych – nie określa się.

2.

Psychozy reaktywne oporne na leczenie

Ostry stres spowodowany zdarzeniami zaistniałymi w czasie pełnienia służby. Ostry początek choroby.

Okres występowania udokumentowanych objawów chorobowych, który upoważnia do rozpoznania choroby pozostającej w związku ze służbą, mimo wcześniejszego ustania narażenia na czynniki szkodliwe i uciążliwe występujące w warunkach służby, wynosi 2 tygodnie od zdarzenia.

3.

Pylice płuc

Długotrwałe narażenie na wdychanie pyłów pochodzenia organicznego i nieorganicznego mogących wywołać zwłóknienie tkanki płucnej.

4.

Organiczne zaburzenia psychiczne (po urazach czaszki, zatruciach, neuroinfekcjach)

Urazy, zatrucia, neuroinfekcje zaistniałe w czasie pełnienia służby wywołujące ujawnienie się reakcji psychotycznych.

5.

Przewlekłe, trwałe obturacyjne zapalenie oskrzeli, które spowodowało trwałe upośledzenie sprawności wentylacyjnej płuc z obniżeniem natężonej objętości wydechowej pierwszosekundowej (FEV1) poniżej 60% wartości należnej, wywołane narażeniem na pyły lub gazy drażniące

Długotrwałe narażenie na działanie substancji toksycznych lub drażniących, pyłów, par, gazów, aerozoli o właściwościach uczulających, duszących, drażniących, podwyższonego lub obniżonego ciśnienia.

Narażenie na czynniki szkodliwe i uciążliwe występujące w warunkach służby nie powinno być krótsze niż rok.

6.

Astma oskrzelowa

Długotrwałe narażenie na dymy, pyły, aerozole, substancje chemiczne i izocyjaniany.

Okres występowania udokumentowanych objawów chorobowych, który upoważnia do rozpoznania choroby pozostającej w związku ze służbą, mimo wcześniejszego ustania narażenia na czynniki szkodliwe i uciążliwe występujące w warunkach służby, wynosi rok.

7.

Zewnątrzpochodne alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych:

1)   postać ostra i podostra

2)   postać przewlekła

Narażenie na czynniki alergizujące.

Okres występowania udokumentowanych objawów chorobowych, który upoważnia do rozpoznania choroby pozostającej w związku ze służbą, mimo ustania narażenia na czynniki szkodliwe i uciążliwe występujące w warunkach służby, wynosi:

1) w przypadku postaci ostrej zewnątrzpochodnego alergicznego zapalenia pęcherzyków płucnych – rok,

2) w przypadku postaci przewlekłej zewnątrzpochodnego alergicznego zapalenia pęcherzyków płucnych – 3 lata.

8.

Ostre uogólnione reakcje alergiczne

Narażenie na substancje o silnych właściwościach alergizujących.

Okres, w którym istnieje udokumentowane narażenie na czynniki szkodliwe i uciążliwe występujące w warunkach służby, wynosi dzień.

9.

Byssinoza

Narażenie na pyły.

Okres występowania udokumentowanych objawów chorobowych, który upoważnia do rozpoznania choroby pozostającej w związku ze służbą, mimo wcześniejszego ustania narażenia na czynniki szkodliwe i uciążliwe występujące w warunkach służby, wynosi 7 dni.

 

10.

Berylowa

Narażenie na pył berylu lub związki berylu.

Okresu, w którym występowanie udokumentowanych objawów chorobowych, który upoważnia do rozpoznania choroby pozostającej w związku ze służbą, mimo wcześniejszego ustania narażenia na czynniki szkodliwe i uciążliwe występujące w warunkach służby, nie określa się

11.

Choroby płuc wywołane pyłem metali twardych

Narażenie na pył kobaltu i wolframu.

12.

Alergiczny nieżyt nosa

Narażenie na związki akrylowe, amoniak, antymon i jego związki, arsen, selen, tlenki azotu, beryl, chlor, związki siarki, chromiany, bezwodnik ftalowy, furfurol, tlenek kadmu, kobalt, mangan, naftę i mieszaniny węglowodorów, terpentynę, pirydynę, pięciotlenek wanadu. Czynnikiem etiologicznym jest alergen występujący e środowisku służby.

Okres występowania udokumentowanych objawów chorobowych, który upoważnia do rozpoznania choroby pozostającej w związku ze służbą, mimo wcześniejszego ustania narażenia na czynniki szkodliwe i uciążliwe występujące w warunkach służby, wynosi rok.

13.

Zapalenie obrzękowe krtani o podłożu alergicznym

Długotrwała służba w środowisku służby szkodliwym dla zdrowia lub w trudnych warunkach atmosferycznych, w narażeniu na czynniki alergizujące. Okres występowania udokumentowanych objawów chorobowych, który upoważnia do rozpoznania choroby pozostającej w związku ze służbą, mimo wcześniejszego ustania narażenia na czynniki szkodliwe i uciążliwe występujące w warunkach służby, wynosi rok.

14.

Przedziurawienie przegrody nosa wywołane substancjami o działaniu żrącym lub drażniącym

Długotrwałe narażenie na czynniki chemiczne o działaniu żrącym, lub drażniącym.

Okres występowania udokumentowanych objawów chorobowych, który upoważnia do rozpoznania choroby pozostającej w związku ze służbą, mimo wcześniejszego ustania narażenia na czynniki szkodliwe i uciążliwe występujące w warunkach służby, wynosi 2 lata.

15.

Przewlekłe choroby narządu głosu spowodowane nadmiernym wysiłkiem głosowym, trwającym co najmniej 15 lat:

1)   guzki głosowe twarde

2)   wtórne zmiany przerostowe fałdów głosowych

3)   niedowład mięśni przywodzących i napinających fałdy głosowe z niedomykalnością fonacyjną głośni i trwałą dysfonią

Narażenie na nadmierne, długotrwałe obciążenie narządu głosu (np. wykładowcy, telefoniści, dyspozytorzy).

Okres występowania udokumentowanych objawów chorobowych, który upoważnia do rozpoznania choroby pozostającej w związku ze służbą, mimo wcześniejszego ustania narażenia na czynniki szkodliwe i uciążliwe występujące w warunkach służby, wynosi 2 lata.

16.

Choroby wywołane działaniem promieniowania jonizującego:

1)   ostra choroba popromienna uogólniona po napromieniowaniu całego ciała lub przeważającej jego części

2)   ostra choroba popromienna o charakterze zmian zapalnych lub zapalno-martwiczych skóry i tkanki podskórnej

3)   przewlekłe popromienne zapalenie skóry

4)   przewlekłe uszkodzenie szpiku kostnego

5)   zaćma popromienna

6)   nowotwory złośliwe z prawdopodobieństwem indukcji przekraczającej 10%

Narażenie na działanie promieniowania jonizującego i ciał promieniotwórczych.

1)   Okres występowania udokumentowanych objawów chorobowych, który upoważnia do rozpoznania choroby pozostającej w związku ze służbą, mimo wcześniejszego ustania narażenia na czynniki szkodliwe i uciążliwe występujące w warunkach służby, wynosi 2 miesiące od ustania narażenia.

4)   Okresu występowania udokumentowanych objawów chorobowych, który upoważnia do rozpoznania choroby pozostającej w związku ze służbą, mimo wcześniejszego ustania narażenia na czynniki szkodliwe i uciążliwe występujące w warunkach służby, nie określa się.

5)   Okres występowania udokumentowanych objawów chorobowych, który upoważnia do rozpoznania choroby pozostającej w związku ze służbą, mimo wcześniejszego ustania narażenia na czynniki szkodliwe i uciążliwe występujące w warunkach służby, wynosi 10 lat.

6)   Określa się indywidualnie przy oszacowaniu ryzyka.

17.

Nowotwory złośliwe powstałe w następstwie działania czynników występujących w środowisku służby, uznanych za rakotwórcze u ludzi:

 

(uwaga: nowotwory powstałe w następstwie działania promieniowania jonizującego należy kwalifikować według poz.16)

1)   rak płuca, rak oskrzela

2)   międzybłoniak opłucnej albo otrzewnej

3)   nowotwór układu krwiotwórczego

4)   nowotwory skóry

5)   nowotwór pęcherza moczowego

6)   nowotwór wątroby

7)   rak krtani, nowotwór nosa i zatok przynosowych

Narażenie na długotrwałą styczność z chemicznymi czynnikami rakotwórczymi, np. produktami suchej destylacji węgla, ropy naftowej, łupków bitumicznych, smołowców i innych. Narażenie na działanie czynników i procesów technologicznych o działaniu

rakotwórczym i mutagennym.

Okres występowania udokumentowanych objawów chorobowych, który upoważnia do rozpoznania choroby pozostającej w związku ze służbą, określa się indywidualnie w zależności od okresu latencji nowotworu.

18.

Choroby skóry:

1)   alergiczne kontaktowe zapalenie skóry

2)   kontaktowe zapalenie skóry z podrażnieniem

3)   trądzik olejowy, smarowy lub chlorowy o rozległym charakterze

4)   drożdżakowe zapalenie skóry rąk u osób wykonujących służbę w warunkach sprzyjających rozwojowi drożdżaków chorobotwórczych

5)   grzybice skóry u osób stykających się z materiałem biologicznym pochodzącym od zwierząt

6)   fotodermatozy zawodowe

Długotrwałe narażenie na styczność z substancjami drażniącymi lub uczulającymi.

1)   Okres występowania udokumentowanych objawów chorobowych, który upoważnia do rozpoznania choroby pozostającej w związku ze służbą, mimo wcześniejszego ustania narażenia na czynniki szkodliwe i uciążliwe występujące w warunkach służby, wynosi miesiąc.

2)   Okres występowania udokumentowanych objawów chorobowych, który upoważnia do rozpoznania choroby pozostającej w związku ze służbą, mimo wcześniejszego ustania narażenia na czynniki szkodliwe i uciążliwe występujące w warunkach służby, wynosi miesiąc.

3)   Okres występowania udokumentowanych objawów chorobowych, który upoważnia do rozpoznania choroby pozostającej w związku ze służbą, mimo wcześniejszego zakończenia narażenia na czynniki szkodliwe i uciążliwe występujące w warunkach służby, wynosi miesiąc.

4)   Okres występowania udokumentowanych objawów chorobowych, który upoważnia do rozpoznania choroby pozostającej w związku ze służbą, mimo wcześniejszego ustania narażenia na czynniki szkodliwe i uciążliwe występujące w warunkach służby, wynosi miesiąc.

5)   Okres występowania udokumentowanych objawów chorobowych, który upoważnia do rozpoznania choroby pozostającej w związku ze służbą, mimo wcześniejszego ustania narażenia na czynniki szkodliwe i uciążliwe występujące w warunkach służby, wynosi miesiąc.

6)   Okres występowania udokumentowanych objawów chorobowych, który upoważnia do rozpoznania choroby pozostającej w związku ze służbą, mimo wcześniejszego zakończenia narażenia na czynniki szkodliwe i uciążliwe występujące w warunkach służby, wynosi 3 lata.

19.

Przewlekłe choroby układu ruchu wywołane sposobem wykonywania czynności służbowych:

1)   przewlekłe zapalenie ścięgna i jego pochewki

2)   przewlekłe zapalenie kaletki maziowej

3)   przewlekłe uszkodzenie łękotki u osób wykonujących czynności służbowe w pozycji kucznej lub klęcznej

4)   przewlekłe zapalenie okołostawowe barku

5)   przewlekłe zapalenie nadkłykcia kości ramiennej

6)   zmęczeniowe złamanie kości

7)   martwica kości nadgarstka

Długotrwałe obciążenie ograniczonych grup mięśni, wymuszona postawa ciała lub narażenie na często powtarzające się mikrourazy albo powodujące ucisk na pnie nerwów; ruchy monotypowe, wykonywane w szybkim tempie (np. u stenografów, maszynistek) oraz narażenie na stały ucisk i nadmierne obciążenie aparatu kostno-stawowego. Występuje, kiedy działanie mechaniczne przekracza wytrzymałość fizyczną lub wydolność czynnościową elementów dynamiczno-statycznych. Czynności służbowe wykonywane długotrwale, charakteryzujące się powtarzalnością, rytmicznością, wymuszoną pozycją, uciskiem lub rozciąganiem określonych elementów narządu.

Okres występowania udokumentowanych objawów chorobowych, który upoważnia do rozpoznania choroby pozostającej w związku ze służbą, mimo wcześniejszego ustania narażenia na czynniki szkodliwe i uciążliwe występujące w warunkach służby, wynosi rok.

20.

Przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego wywołane sposobem wykonywania czynności służbowych:

1)   zespół cieśni w obrębie nadgarstka

2)   zespół kanału Guyona

3)   zespół rowka nerwu łokciowego

4)   uszkodzenie nerwu strzałkowego wspólnego u osób wykonujących służbę w pozycji kucznej

Długotrwałe obciążenie ograniczonych grup mięśni, wymuszona postawa ciała lub narażenie na często powtarzające się mikrourazy albo powodujące ucisk na pnie nerwów; ruchy monotypowe, wykonywane w szybkim tempie oraz narażenie na stały ucisk i nadmierne obciążenie aparatu kostno-stawowego.

Okres występowania udokumentowanych objawów chorobowych, który upoważnia do rozpoznania choroby pozostającej w związku ze służbą, mimo wcześniejszego ustania narażenia na czynniki szkodliwe i uciążliwe występujące w warunkach służby, wynosi rok.

21.

Obustronny trwały ubytek słuchu typu ślimakowego lub czuciowo-nerwowego spowodowany hałasem, wyrażony podwyższeniem progu słuchu co najmniej o 45 dB w uchu lepiej słyszącym, obliczony jako średnia arytmetyczna dla częstotliwości audiometrycznych 1,2 i 3 kHz

Narażenie na długotrwałe działanie hałasu o dużej intensywności lub dźwięków o wysokich i niskich częstotliwościach.

Okres występowania udokumentowanych objawów chorobowych, który upoważnia do rozpoznania choroby pozostającej w związku ze służbą, mimo wcześniejszego ustania narażenia na czynniki szkodliwe i uciążliwe występujące w warunkach służby, wynosi 2 lata.

22.

Zespół wibracyjny:

1)   postać naczyniowo-nerwowa

2)   postać kostno-stawowa

3)   postać mieszana:

naczyniowo-nerwowa i kostno-stawowa

Długotrwałe narażenie na działanie drgań mechanicznych (wibracje). przy chłodnym i wilgotnym mikroklimacie przy dodatniej próbie oziębieniowej, uciskowej, białej plamy, zmianach rtg kończyn i zaburzeń czucia (badanie palestezjometyryczne).

Okres występowania udokumentowanych objawów chorobowych, który upoważnia do rozpoznania choroby pozostającej w związku ze służbą, mimo wcześniejszego ustania narażenia na czynniki szkodliwe i uciążliwe występujące w warunkach służby, wynosi 3 lata.

23.

Choroby wywołane służbą w warunkach zmiennego ciśnienia atmosferycznego lub wywołane działaniem przeciążeń grawitacyjnych (przyspieszeń):

1)   choroba dekompresyjna

2)   urazy ciśnieniowe

3)   następstwa oddychania mieszaninami gazowymi pod zwiększonym ciśnieniem

Podwyższone lub obniżone ciśnienie atmosferyczne narażające na nagłe zmiany ciśnienia oraz działania przeciążeń grawitacyjnych (np. nurkowie, piloci).

1)   Okres występowania udokumentowanych objawów chorobowych, który upoważnia do rozpoznania choroby pozostającej w związku ze służbą, mimo wcześniejszego ustania narażenia na czynniki szkodliwe i uciążliwe występujące w warunkach służby, wynosi 5 lat.

2)   Okres występowania udokumentowanych objawów chorobowych, który upoważnia do rozpoznania choroby pozostającej w związku ze służbą, mimo wcześniejszego ustania narażenia na czynniki szkodliwe i uciążliwe występujące w warunkach służby, wynosi 3 dni.

3)   Okres występowania udokumentowanych objawów chorobowych, który upoważnia do rozpoznania choroby pozostającej w związku ze służbą, mimo wcześniejszego ustania narażenia na czynniki szkodliwe i uciążliwe występujące w warunkach służby, wynosi 3 dni.

24.

Choroby wywołane działaniem wysokich albo niskich temperatur otoczenia:

1)   udar cieplny albo jego następstwa

2)   wyczerpanie cieplne albo jego następstwa

3)   odmroziny

Działanie ujemnych albo bardzo wysokich temperatur.

Okres występowania udokumentowanych objawów chorobowych, który upoważnia do rozpoznania choroby pozostającej w związku ze służbą, mimo wcześniejszego ustania narażenia na czynniki szkodliwe i uciążliwe występujące w warunkach służby, wynosi rok.

 

25.

Choroby układu wzrokowego wywołane czynnikami fizycznymi, chemicznymi lub biologicznymi:

1)   alergiczne zapalenie spojówek

2)   ostre zapalenie spojówek wywołane promieniowaniem nadfioletowym

3)   epidemiczne wirusowe zapalenie spojówek lub rogówki

4)   zwyrodnienie rogówki wywołane czynnikami drażniącymi

5)   zaćma wywołana działaniem promieniowania podczerwonego lub długofalowego nadfioletowego

6)   centralne zmiany zwyrodnieniowe siatkówki i naczyniówki wywołane krótkofalowym promieniowaniem podczerwonym lub promieniowaniem widzialnym z obszaru widma niebieskiego

Narażenie na długotrwałe działanie promieniowania podczerwonego, nadfioletowego, pola elektromagnetycznego wysokiej częstotliwości, spójnego promieniowania świetlnego generowanego przez układy laserowe, drażniących substancji chemicznych.

Długotrwałe wykonywanie czynności wymagających podwyższonej koncentracji wzroku na zminiaturyzowanych elementach lub w warunkach niewystarczającego oświetlenia oraz obsługa elektronicznych monitorów ekranowych.

1)   Okres występowania udokumentowanych objawów chorobowych, który upoważnia do rozpoznania choroby pozostającej w związku ze służbą, mimo wcześniejszego ustania narażenia na czynniki szkodliwe i uciążliwe występujące w warunkach służby, wynosi 3 lata.

2)   Okres występowania udokumentowanych objawów chorobowych, który upoważnia do rozpoznania choroby pozostającej w związku ze służbą, mimo wcześniejszego ustania narażenia na czynniki szkodliwe i uciążliwe występujące w warunkach służby, wynosi dzień.

3)   Okres występowania udokumentowanych objawów chorobowych, który upoważnia do rozpoznania choroby pozostającej w związku ze służbą, mimo wcześniejszego ustania narażenia na czynniki szkodliwe i uciążliwe występujące w warunkach służby, wynosi 3 lata.

4)   Okres występowania udokumentowanych objawów chorobowych, który upoważnia do rozpoznania choroby pozostającej w związku ze służbą, mimo wcześniejszego ustania narażenia na czynniki szkodliwe i uciążliwe występujące w warunkach służby, wynosi 3 lata.

5)   Okres występowania udokumentowanych objawów chorobowych, który upoważnia do rozpoznania choroby pozostającej w związku ze służbą, mimo wcześniejszego ustania narażenia na czynniki szkodliwe i uciążliwe występujące w warunkach służby, wynosi 10 lat.

6)   Okres występowania udokumentowanych objawów chorobowych, który upoważnia do rozpoznania choroby pozostającej w związku ze służbą, mimo wcześniejszego ustania narażenia na czynniki szkodliwe i uciążliwe występujące w warunkach służby, wynosi 3 lata.

26.

Choroby zakaźne lub pasożytnicze albo ich następstwa:

1)   wirusowe zapalenie wątroby

2)   borelioza

3)   gruźlica

4)   bruceloza

5)   pełzakowica

6)   zimnica

7)   inne choroby zakaźne lub pasożytnicze, w tym choroby powstałe w wyniku powikłań szczepień ochronnych, wykonywanych w związku ze służbą na określonym stanowisku, zapalenie mięśnia sercowego, wsierdzia, osierdzia w przebiegu chorób o etiologii bakteryjnej, wirusowej lub pasożytniczej

Bezpośrednie stykanie się z zakaźnym środowiskiem i materiałem biologicznym. Szczepienia ochronne wykonane na zlecenie właściwych organów w związku z zagrożeniami wynikającymi z warunków służby. Trudne warunki atmosferyczne, polowe, niekorzystne warunki zakwaterowania sprzyjające zachorowaniu

27.

PTSD/STSW – bez kryterium czasu służby (zespół stresu pourazowego)

1)   zaburzenia lękowe:

·       fobie

·       zespół lęku uogólnionego

·       zespół lęku panicznego

·       zaburzenia depresyjno-lękowe nawracające

·       zaburzenia osesyjno-kompulsyjne

2)   zaburzenia osobowościow

 

Wydarzenie o charakterze katastrofalnym, wyjątkowo zagrażającym życiu i zdrowiu psychicznemu. Reakcja na ostry stres powodujący kryzys psychiczny, odroczona lub przedłużona w czasie. Wystąpienie objawów po krótkiej przerwie od zadziałania czynnika stresogennego

Okres występowania udokumentowanych objawów chorobowych, który upoważnia do rozpoznania choroby pozostającej w związku ze służbą, wynosi 6 miesięcy od wystąpienia stresora.

Długotrwałe i nadmierne napięcie nerwowe lub emocjonalne, mikrourazy i zatrucia podprogowe (np. spalinami) wywołujące ujawnienie się i zaostrzenie kompensowanych dotąd wad psychicznych, usposabiające do nawarstwienia reakcji nerwicowych.

Nadmierne napięcie nerwowe, zwiększona odpowiedzialność w ponadnormatywnym czasie służby.

Okres występowania udokumentowanych objawów chorobowych, który upoważnia do rozpoznania choroby pozostającej w związku ze służbą, mimo wcześniejszego ustania narażenia na czynniki szkodliwe i uciążliwe występujące w warunkach służby, wynosi rok.

Trwała zmiana osobowości przy przeżyciu sytuacji ekstremalnej lub katastrofy, po chorobie psychicznej.

28.

Nadciśnienie tętnicze z powikłaniami

wielonarządowymi

Długotrwałe narażenie na czynniki stresogenne.

Okres występowania udokumentowanych objawów chorobowych, który upoważnia do rozpoznania choroby pozostającej w związku ze służbą, wynosi rok.

29.

Żylaki podudzia z trudno gojącymi się owrzodzeniami

Długotrwałe przebywanie w pozycji stojącej lub wymuszonej.

 

bhp-inaczej.pl

 

 

 

Dodawanie komentarzy tylko dla zarejestrowanych

REKLAMA
REKLAMA