colour style colour style colour style colour style

Uchylenie Dyrektywy Rady 89/686/EWG

Dyrektywa Rady 89/686/EWG

Dobierając środki ochrony indywidualnej i dokonując ich zakupu pamiętajmy, że Dyrektywa 89/686/EWG w sprawie minimalnych wymagań z dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników korzystających z wyposażenia ochronnego, została uchylona przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 roku w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

 

  

 

Dyrektywa 89/686/EWG traci moc ze skutkiem od dnia 21 kwietnia 2018 roku

 

 

Rozporządzenie 2016/425 ustanawia wymagania w zakresie projektowania i produkcji środków ochrony indywidualnej, które mają być udostępniane na rynku, w celu zapewnienia ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników, a także ustanowienia zasad dotyczących swobodnego przepływu środków ochrony indywidualnej w Unii.

 

 

Dlaczego nastąpiły zmiany? Ponieważ dotychczasowe stosowanie dyrektywy 89/686/EWG wykazało niedociągnięcia i niezgodności w odniesieniu do zakresu produktów i procedur oceny zgodności, oraz z uwagi na fakt, iż dyrektywa 89/686/EWG była już kilkakrotnie zmieniana i nadal wymagała znaczących zmian. Celem zapewnienia jednolitego wprowadzenia zmian w życie, podjęto decyzję o jej uchyleniu.

 

 

Rozporządzenie 2016/425 weszło w życie 21 kwietnia 2016 roku, z terminem zastosowania 21 kwietnia 2018 roku. W rozporządzeniu mamy również przewidziane różne okresy wdrożenia poszczególnych jego postanowień, i tak:

 

 

- od 21 października 2016 roku stosowane są przepisy dotyczące notyfikacji jednostek oceniających zgodność środków ochrony indywidualnej oraz procedura komitetowa,

- od 21 marca 2018 roku stosowane będą przepisy dotyczące sankcji,

- do 21 kwietnia 2019 roku mogą być wprowadzane do obrotu wyroby objęte zakresem stosowania Dyrektywy 89/686/EWG, które są zgodne z ta dyrektywą,

- do dnia 21 kwietnia 2023 roku zachowują ważność certyfikaty badania typu UE i decyzje o zatwierdzeniu wydane na podstawie Dyrektywy 89/686/EWG, chyba że ich ważność wygasa przed tą datą.

 

 

W roku 2018 (zgodnie z harmonogramem wdrażania rozporządzenie 2016/425) producenci, importerzy oraz dystrybutorzy środków ochrony indywidualnej będą musieli podjąć działania celem dostosowania swoich wyrobów do jego wymagań. Zgodnie z aktualną interpretacją okresów przejściowych, wszystkie wyroby wprowadzone do obrotu po 21 kwietnia 2019 roku muszą pozostawać w zgodności z wymogami rozporządzenia 2016/425. Wynika z tego, że producenci muszą uzyskać certyfikaty badania typu UE do dnia 21 kwietnia 2019 roku.

 

 

Do najważniejszych zmian wprowadzonych rozporządzeniem 2016/425 w odniesieniu do Dyrektywy 89/686/EWG nalezą:

  1. Definicja oraz zmiana zakresu wyrobów objętych wymaganiami rozporządzenia.
  2. Zwiększenie odpowiedzialności podmiotów gospodarczych (głównie importerów i dystrybutorów).
  3. Kategoryzacja środków ochrony indywidualnej w zależności od ryzyka.
  4. Procedury oceny zgodności.
  5. Okres ważności certyfikatów badania typu WE.
  6. Wymagania dotyczące dokumentacji, znakowania i deklaracji zgodności.
  7. Określenia ważności certyfikatów oceny typu WE.

 

 

Kilka słów o powyższych zmianach:

 

Nowe definicje:

Definicja środków ochrony indywidualnej - do środków ochrony indywidualnej zalicza się wszystkie wyroby zaprojektowane i wyprodukowane do noszenia lub trzymania przez osobę w celu ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń dla zdrowia lub bezpieczeństwa tej osoby oraz wymienialne elementy składowe środków mające zasadnicze znaczenie dla ich funkcji ochronnej, jak również systemy przyłączy do środków, które nie są noszone ani trzymane przez osobę, są zaprojektowane do łączenia tych środków z urządzeniem zewnętrznym lub ze stabilnym punktem kotwiczącym, nie są przeznaczone do trwałego przymocowania i nie wymagają przeprowadzenia prac montażowych przed użyciem.

 

Producentem – jest każda osoba fizyczna lub prawna, która wytwarza ŚOI lub która zleca ich projektowanie lub wytworzenie oraz wprowadza je do obrotu pod własna nazwą lub znakiem towarowym.

 

Importer – jest to każda osoba fizyczna lub prawna, mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Unii, wprowadzająca do obrotu na rynku unijnym ŚOI z państwa trzeciego. 

 

Dystrybutor – jest to każda osoba fizyczna lub prawna w łańcuchu dostaw, inna niż producent lub importer, która udostępnia ŚOI na rynku.

 

Wprowadzanie ŚOI do obrotu – oznacza pierwsze udostepnienie ŚOI na tynku unijnym.

 

Udostępnienie ŚOI na rynku – oznacza każde dostarczenie ŚOI w celu dystrybucji lub użytkowania na rynku unijnym w ramach działalności komercyjnej, odpłatnie lub nieodpłatnie.

 

Ocena zgodności – oznacza proces wykazujący, czy zostały spełnione zasadnicze wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa dotyczące ŚOI określone w rozporządzeniu.

 

Oznakowanie CE – oznacza oznakowanie, poprzez które producent wskazuje, że ŚOI spełniają mające zastosowanie wymagania określone w unijnym prawodawstwie harmonizacyjnym przewidującym jego umieszczenie.

 

 

 

Warto zwrócić uwagę na zmianę w zakresie kategorii ŚOI:

W rozporządzeniu wprowadzono definicje kategorii środków ochrony indywidualnej w odniesieniu jedynie do zagrożeń, przed którymi środki te zapewniają ochronę. Wprowadzono również zmiany zakresu wyrobów zakwalifikowanych do III kategorii. W kategorii tej znajdziemy obecnie takie ŚOI jak:

 

 

- środki ochrony indywidualnej stosowane do ochrony przed przecięciem ręczną pilarką łańcuchową (w tym: odzież, obuwie i rękawice),

- kamizelki ratunkowe,

- kamizelki kuloodporne, kamizelki chroniące przed uderzeniem nożem, igłą lub kolcem,

- środki ochrony indywidualnej stosowane podczas ciecia wysokociśnieniowego,

- środki ochrony słuchu.

 

 

Zmiany w zakresie procedur oceny zgodności wyrobów:

1. dla I kategorii zagrożeń: przeprowadza się wewnętrzną kontrolę produkcji (zgodnie z modułem A)

2. dla II kategorii zagrożeń: przeprowadza się badanie typu UE (zgodnie z modułem B), po którym następuje badanie zgodności z typem w oparciu o wewnętrzną kontrolę produkcji (moduł C),

3. dla III kategorii zagrożeń: przeprowadza się badanie typu UE (zgodnie z modułem B) oraz jeden z niżej wymienionych modułów: 

- zgodność z typem w oparciu o wewnętrzną kontrolę produkcji oraz nadzorowane kontrole produktów w losowych odstępach czasu (zgodnie z modułem C2), 

 - zgodność z typem w oparciu o zapewnienie jakości procesu produkcji (zgodnie z modułem D).

 

 

Ważność certyfikatów oceny typu WE:

 

Wprowadzono 5-cio letni okres ważności certyfikatów oceny typu WE. Zgodnie z rozporządzeniem, po upływie ważności certyfikatu wymagane będzie złożenie przez producenta pisemnego wniosku o przedłużenie certyfikatu – wniosek trzeba będzie złożyć nie wcześniej niż 12 miesięcy i nie później niż 6 miesięcy przed upływem daty ważności certyfikatu badania typu UE. W przypadku certyfikatów bezterminowych (wydanych ponad 7 lat temu) producenci będą musieli przeprowadzić badania wyrobów, celem uzyskania nowych certyfikatów.

 

 

Jaką dokumentacje jest zobowiązany dostarczyć producent:

 

Zgodnie z nowymi wytycznymi, producent zobowiązany jest dostarczyć dokumentację techniczną również dla środków ochrony indywidualnej zakwalifikowanych do kategorii I. W dokumentacji technicznej powinny zostać wyszczególnione wszystkie środki stosowane przez producenta w celu zapewnienia zgodności ŚOI z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa, w tym m.in. sprawozdania z badań przeprowadzonych w celu weryfikacji zgodności ŚOI.

 

 

Jak należy znakować ŚOI:

 

Rozporządzenie wprowadza, że producenci środków ochrony indywidualnej będą mieli obowiązek oznaczania każdego egzemplarza wyrobu nazwą typu, numerem partii lub serii lub inną informacją umożliwiającą ich identyfikację. Znakowanie środków ochrony indywidualnej, których wymiary będą uniemożliwiały naniesienie takiego znakowania, będzie dopuszczalne na opakowaniu lub w dokumencie towarzyszącym tym ŚOI. Ponadto, producenci powinni umieszczać na wyrobie, jego opakowaniu lub w dokumencie mu towarzyszącym swoją nazwę, zarejestrowana nazwę handlową lub znak towarowy oraz jeden adres pocztowy, pod którym można się z nimi skontaktować (dane kontaktowe podaje się w języku łatwo zrozumiałym dla użytkowników końcowych i organów nadzoru rynku). Importerzy ŚOI również zobowiązani są do umieszczania na wyrobie, ewentualnie jego opakowaniu lub w dokumencie towarzyszącym, swojej nazwy handlowej lub zarejestrowanego znaku towarowego oraz adresu pocztowego. W informacji od producenta powinno zostać umieszczone odwołanie do rozporządzenia 2016/425.

 

Na producentów nałożony jest obowiązek dołączania instrukcji oraz danych wyrobu.

 

Importer przed udostępnieniem wyrobu na rynku ma obowiązek sprawdzenia czy danemu towarowi towarzyszą wymagane dokumenty i instrukcje.

 

 

Deklaracja zgodności UE:

 

Deklaracja zgodności, zgodnie z rozporządzeniem 2016/425, powinna zostać dołączona do każdego egzemplarza wyrobu. Dopuszczalne jest podanie w instrukcji użytkowania adresu internetowego, pod którym można uzyskać dostęp do tego dokumentu. Dopuszcza się również, aby deklaracja zgodności mogła stanowić element instrukcji użytkowania. Producenci, upoważnieni przedstawiciele oraz importerzy powinni przechowywać deklarację zgodności UE do dyspozycji krajowych organów nadzoru rynku przez okres 10 lat po wprowadzeniu środka do obrotu.

 

 

Dla utrwalenia:

 

ŚOI muszą spełniać zasadnicze wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa określone w załączniku II rozporządzenia 2016/425.

 

 

ŚOI są udostępniane na rynku jedynie wówczas, gdy są zgodne z rozporządzeniem 2016/425 i nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia ani bezpieczeństwa osób, zwierząt domowych lub rzeczy, o ile są właściwie utrzymywane i użytkowane zgodnie z przeznaczeniem.

 

 

Oznakowanie CE umieszcza się na ŚOI w sposób widoczny, czytelny i trwały. W przypadku, gdy nie jest to możliwe lub nie jest to uzasadnione z uwagi na charakter ŚOI, umieszcza się je na opakowaniu oraz w dokumentach towarzyszących ŚOI. Oznakowanie CE podlega ogólnym zasadom określonym w art. 30 rozporządzenia (WE) nr 765/2008.

 

 

 

 

Refleksja po lekturze Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425:

 

Niewątpliwie zmiany wprowadzone rozporządzeniem 2016/425 będą miały pozytywny wpływ na rynek środków ochrony indywidualnej w krajach UE. Bezpośrednio wpłyną one na poprawę bezpieczeństwa wyrobów (szczególnie tych zakwalifikowanych do kategorii I). Będą miały również zasadniczy wpływ dla zmniejszenia liczby wyrobów wprowadzanych na rynek UE niezgodnych z  wymaganiami.

 

Realizując proces związany z zakupem środków ochrony indywidualnej dla funkcjonariuszy i pracowników Policji, warto znać zapisy rozporządzenia 2016/425, przede wszystkim po to, aby mieć świadomość, jakie wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinny spełniać poszczególne środki, jak również, aby domagać się od producentów, aby do każdego egzemplarza wyboru dostarczona była właściwa dokumentacja. Tylko wtedy dokonamy świadomych i dobrych zakupów w zakresie ŚOI, zapewniając tym samym zaopatrzenie naszych funkcjonariuszy i pracowników w środki ochrony indywidualnej, które spełniały będą wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

 

 

Warto zajrzeć do:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)765/2008

 

 

Opracowanie: Wioleta Bednarek na podstawie:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)765/2008

- „Nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425” - dr inż. Adam Pościk

 

 

 

 

Dodawanie komentarzy tylko dla zarejestrowanych

REKLAMA
REKLAMA