colour style colour style colour style colour style

Wypadek stażysty

Wypadek stażysty ...

 

Wypadek Stażysty – Kto prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawie wypadku? Kto przesyła dokumentację powypadkową do ZUS?

Staż i przygotowanie zawodowe realizowane są w Policji na podstawie umowy zawartej przez starostę z pracodawcą – zgodnie z programem określonym w umowie.

 

 

 

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2007.99.1001 ze zm. tekst jednolity Dz.U.2013.674) – bezrobotny przy zachowaniu określonych wymogów wynikających z zapisów Ustawy, nie zawiera z tym podmiotem umowy o pracę, a więc nie wchodzi z nim w stosunek pracy. Komendant Miejski/Powiatowy Policji przyjmując bezrobotnego na staż nie jest zatem pracodawcą, zaś ta forma pracy/aktywizacji bezrobotnego nie jest zatrudnieniem.

 

Ustawa z dnia 30.10.2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych:

 

- w art. 3 ust. 3 pkt 4 „Za wypadek przy pracy uważa się również nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w okresie ubezpieczenia wypadkowego z danego tytułu podczas(…) odbywania szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy przez osobę pobierającą stypendium w okresie odbywania tego szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy na podstawie skierowania wydanego przez powiatowy urząd pracy lub przez inny podmiot kierujący, pobierania stypendium na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w okresie odbywania studiów podyplomowych”

 

- w art. 5 ust. 1 pkt 4 „ Ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, o których mowa w art. 3 ust. 3, dokonuje w karcie wypadku: pracodawca, u którego osoba pobierająca stypendium odbywa staż, przygotowanie zawodowe dorosłych (…) w stosunku do osoby pobierającej stypendium w okresie odbywania tego stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, przygotowania zawodowego w miejscu pracy (…)”

  

Zdarzenia, które nastąpiły w okresie ubezpieczenia wypadkowego osób nie będących pracownikami stosuje się Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia (Dz.U.2002.236.1992 ze zm. tekst jednolity Dz.U.2013.1618).

I tak:

- par. 3 pkt 1 „Zdarzenie, o którym mowa w § 1, uznaje się za wypadek przy pracy na podstawie ustalenia jego okoliczności i przyczyn, w szczególności przez:

 

1)   zabezpieczenie miejsca wypadku w sposób pozwalający odtworzyć jego okoliczności;

2)   dokonanie oględzin miejsca wypadku, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych, stanu urządzeń ochronnych oraz zbadanie warunków wykonywania pracy i innych okoliczności, które mogły mieć wpływ na powstanie wypadku;

3)   wysłuchanie wyjaśnień poszkodowanego, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala;

4)   zebranie informacji dotyczących wypadku od świadków wypadku;

5)   zebranie innych dowodów dotyczących wypadku, uznanych za niezbędne.

 

- par. 3 pkt 2. „Kwalifikacji prawnej zdarzenia dokonują podmioty, o których mowa w § 2 ust. 1, zgodnie z art. 3 ust. 3-6 ustawy.

 

- par. 4 pkt 1 „Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku - nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku - podmioty, o których mowa w § 2 ust. 1, sporządzają kartę wypadku, której wzór jest określony w załączniku do rozporządzenia.

 

Czyli podmiot (w naszym przypadku KMP/KPP) przyjmujący bezrobotnego na staż lub w celu odbycia przygotowania zawodowego dokonuje prawnej kwalifikacji zdarzenia. Natomiast po ustaleniu przyczyn i okoliczności wypadku – nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku podmiot ten sporządza kartę wypadku (według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia).

 

Uwaga!

Podmiot sporządzający kartę wypadku nie wypełnia danych identyfikacyjnych wskazanych w karcie wypadku – gdyż nie jest płatnikiem składek.

 

Wypadek stażysty, BHP w Policji, bhp-inaczej.pl

 

 

Kto zatem uzupełnia dane? W odniesieniu do osób kierowanych na staż lub w celu przygotowania zawodowego obowiązek ustalania i opłacania określonych w przepisach składek na ubezpieczenia społeczne, rentowe i wypadkowe od stypendiów wypłaconych na podstawie art. 52 i art. 53 ust. 6 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2007.99.1001 ze zm. tekst jednolity Dz.U.2013.674) – spoczywa na staroście. Zatem starosta jest płatnikiem składek w odniesieniu do wymienionych osób. Tak więc wyznaczony do tych działań PUP po otrzymaniu karty wypadku od podmiotu odpowiedzialnego za jej sporządzenie, przed przekazaniem wniosku do ZUS powinien uzupełnić kartę wypadku w części wymagającej podania danych dotyczących danych identyfikacyjnych.

 

Jakie wnioski?

Po zaistnieniu wypadku jakiemu uległa osoba skierowana przez PUP do KMP/KPP na staż lub w celu przygotowania zawodowego, na podstawie zawartej umowy – do obowiązków KMP/KPP jako podmiotu przyjmującego osobę na staż lub w celu przygotowania zawodowego należy:

  1. pisemne powiadomienie właściwej terenowo jednostki ZUS o wszczęciu postępowania powypadkowego (w którym może uczestniczyć przedstawiciel ZUS) powiadomienie powinno nastąpić niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o wypadku,
  2. ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku,
  3. sporządzenie karty wypadku,
  4. bezpośrednie przekazanie dokumentacji wraz z kartą wypadku do PUP z którym KMP/KPP podpisała umowę stażową.

 

Po uzyskaniu dokumentacji powypadkowej, PUP jest zobowiązany do:

  1. uzupełnienia karty wypadku w zakresie danych identyfikacyjnych,
  2. sporządzenie wniosku do ZUS
  3. przesłanie dokumentacji wraz z załącznikami do ZUS.

 

opracowanie: Wioleta Bednarek

aktualizacja: październik 2017

 

 

 

 

Dodawanie komentarzy tylko dla zarejestrowanych

REKLAMA
REKLAMA